Nyårslöften för 2014, uppföljning.

"Så här i slutet av 2013 börjar hetsen med nyårslöften, årssummeringar ska skrivas och folk stressar runt. Jag har lyckats hålla ett nyårslöfte i hela mitt liv och det var när jag var 13 och hade godislöfte i 1 år. Annars har jag aldrig lyckats.
Så istället för nyårslöften så sätter jag upp nyårsmål. Mål och drömmar för det nya året, saker jag hoppas ska slå in och hända.
Mina nyårsmål för 2014 är:
- Hitta rätt i studiejungeln, jag vill hitta ett program, en skola som passar mig.
- Fortsätta träna regelbundet, jag mår som bäst när jag tränar 3-4 gånger/vecka. 
- Le och skratta mera, man mår bra av det!
- Resa, jag vill resa till London, Paris kanske även USA? Jag vill fylla mitt år med upplevelser.
- Bli lite mer spontan.
- Bli den bästa mostern någonsin! 
 Har ni några nyårsmål? "

// "To the end of 2013 begins baiting with New Year's resolutions and folk stress around.  I've managed hold one New Year's resolution in my life and that was when I was 13 and had candy promise for 1 year. Otherwise, I've never succeeded.
So instead of New Year's resolutions so I put up new year's goals. Goals and dreams for the new year, things I hope will wrap up and happen.
My new year's goals for 2014 are:
- Find my way in the study jungel, I want to find a program, a school that suits me.
- Continue to train regularly, I feel best when I exercise 3-4 times / week.
- Smile and laugh more, you feel good doing it!
- Travel, I want to travel to London, Paris maybe even the US? I want to fill my years of experiences.
- Be a little more spontaneous.
- Be the best aunt ever!
  Do you have any new year's goals? " //

 
Såhär såg mina nyårslöften/mål ut inför 2014, när jag skrev dem satt jag i värmen på ett hotell på Gran Canaria, och hade inte särskilt mycket att klaga på. Förutom en tenta och lite uppgifter i skolan som behövde göras. Men, om vi bortser från tentan (som jag för övrigt inte klarade..
De nyårslöften/mål jag anser att jag faktiskt klarat av är de jag strukit över, somliga är bara halvt överstrukna dock. Jag anser att jag hittat rätt i studiejungeln, och genom att besluta att flytta till London för att plugga checkar jag även av att bli lite mer spontan. Resa mer, tja jag flyttade ju liksom till London, det måste väl ändå räknas? Gällande träningen så är jag på rätt spår, dock planerar jag att byta gym när jag kommer tillbaka till London. Trivs inte riktigt på det jag tränar på just nu. 
 
Punkten där jag skriver att jag vill Le och skratta mera, man mår bra av det! den kan jag varken bocka av eller låta stå fri. Året har inte varit någon dans på rosor, det har varit ups and downs. Men så är det väl alltid? Jag vill tro att jag skrattar och ler mer, att jag tar livet lite lättare nu. Men det är ju svårt för mig att avgöra.
Att vara världens bästa moster, jag försöker men det är svårt när jag bor här och dom bor i Svergie. 
Hur har det gått med era nyårslöften? 
 

// Here's my New Year's resolutions/goals out to 2014, when I wrote them, I sat in the warmth at a hotel in Gran Canaria, and had not much to complain about. In addition to an exam and some submission for school to be done. However, if we ignore the exam (which, incidentally, I did not pass ..)
The New Year's resolutions / goals I believe that I actually managed are the ones I crossed out, some people are just half crossed though. I think I found the right study jungel, and by deciding to move to London to study for checking me even becoming a bit more spontaneous. Travel more, well I moved the like to London, it must surely count? Regarding training, I'm on the right track, however, I plan to change gym when I get back to London. Prefers not really what I'm working out at the moment.

The point where I write because I want to smile and laugh more, you feel good doing it! that I can not check off or let stand free. The year has not been a bed of roses, there have been ups and downs. But then it always? I like to think I laugh and smile more, I take life a little easier now. But it's hard for me to decide.
Being the world's best aunt, I try but it's hard when I live here and they live in Svergie.
How has it gone with your New Year's resolutions? //

Life | London, dreaming, goals, new year, wishes | |
Upp